Nơi tập luyện - Giờ tập - Võ Thuật

Thứ ba 27, Tháng Hai 2018

 
VÕ THUẬT École Guillaume Vignal
7465 rue Malherbe, Brossard
(Entrée du gymnase, côté rue Manon)
Thứ Sáu từ 18:30
đến 20:30
Võ Sư Trần Trọng Hiếu
Thứ Bảy từ 15:15
đến 17:15
Võ Sư Trần Trọng Hiếu
* Giờ và địa điểm tập mùa hè
có thể thay đổi
Liên lạc Nguyễn Huy Hóa

 

Chương trình huấn luyện
Programme d’entraînement ( Ceinture Noire à Ceinture Rouge II )

 
HUYỀN ÐAI - Ceinture Noire :
- Bát bộ chân quyền - 8 mouvements de base
- Bài thế thực tập - Application
- Bài Thần Đồng
- Bài Hầu Quyền
 
LỤC ÐAI - Ceinture Bleue :
- Bài Yến Phi
- Bài Thiền Sư 
- Tài Nữ Quyền 
 
LỤC ÐAI NHẤT ÐẲNG - Ceinture Bleue I :
- Đồng Tử Quyền
- Bài Phượng Hoàng 
- Bài Thái Sơn Côn
 
LỤC ÐAI NHỊ ÐẲNG - Ceinture Bleue II : 
- Thế Long Hổ Hi 
- Bài Trung Bình Tiên 
- Bài Bát Bộ Liên Hoa quyền 
 
HỒNG ÐAI - Ceinture Rouge : 
- Bài Lão Mai 
- Bài Lê Hoa Kiếm Pháp 
- Bài Roi Lâm
 
HỒNG ÐAI NHẤT ÐẲNG - Ceinture Rouge I :
- Bài Tứ Hải 
- Bài La Hán I 
- Bài Đồ Long Đao 
 
HỒNG ÐAI NHỊ ÐẲNG - Ceinture Rouge II :
- Bài Ngọc Trản 
- Bài Độc Giản 
- Bài Hồng Gia Côn 
- Bài roi Phượng Hoàng 
 
 
 

Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 480862

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Võ Thuật   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License